Iwona Karasińska-Schlair

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
MySpace icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Place of birth: 
Silesia
Nationality: 
Polish
Instrument: 
Piano